Νομολογία

Μισθοδικείο (Ειδικό Δικαστήριο άρ. 88 Σ.)  1/2018 (http://www.humanrightscaselaw.gr/)

Δικαστικοί Λειτουργοί – Συντάξιμες αποδοχές – Αντισυνταγματικότητα νομοθετικών ρυθμίσεων περί μειώσεων των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών

Ολ.ΣτΕ 660/2018 (διδασκαλία μαθήματος θρησκευτικών) – Πηγή http://www.liberal.gr, http://www.mononews.gr

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε σήμερα ότι η από 7.9.2016 απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας με την οποία επήλθε ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄έως ΣΤ' δημοτικού και του γυμνάσιου είναι πολλαπλά αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

 

ΝΣΚ 35/2018 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας – Ζητήματα εφαρμογής διατάξεων νέου ή προγενέστερου κώδικα δικηγόρων.

Για την επιβολή του διοικητικού μέτρου αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας δικηγόρου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του, για ένα από τα προβλεπόμενα στο κώδικα δικηγόρων ποινικά αδικήματα και την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα που ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο της επέλευσης του αμετακλήτου, το οποίο αποτελεί και τη μόνη προϋπόθεση για την έκδ

Σελίδες