ΣτΕ 2733/2017 (Γ΄Τμήμα) Προστασία τρίτεκνων οικογενειών και άρθρο 21 παρ.5 του Συντάγματος

Επειδή, με την ως άνω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχεται έντονη υπόδειξη προς τον κοινό νομοθέτη για τη λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας για τις πολύτεκνες οικογένειες, με σκοπό την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας (βλ. Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση ΟΘ'/26.4.1975, σελ. 479, 486), χωρίς να επιβάλλεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Καταλείπεται, αντιθέτως, στον κοινό νομοθέτη η ευχέρεια να σταθμίζει τις εκάστοτε ισχύουσες κοινωνικές συνθήκες και επί τη βάσει αυτών να θεσπίζει, να επεκτείνει ή να περιορίζει τα κατά την κρίση του ληπτέα ευεργετικά μέτρα ειδικής φροντίδας των πολυτέκνων και των μελών των πολύτεκνων οικογενειών (ΣτΕ 902/2016, 987/2014 Ολομ., 2391/2013, 3503/2004). Εξάλλου, από την ως άνω διάταξη δεν επιτάσσεται ούτε η εξομοίωση των τέκνων πολυτέκνων με τους πολύτεκνους γονείς ούτε η ευεργετική μεταχείριση των τέκνων πολυτέκνων σε κάθε ανεξαιρέτως περίπτωση και δη στην περίπτωση προσβάσεως στην τροτοβάθμια εκπαίδευση (πρβλ. ΣτΕ 902/2016, 987/2014 Ολομ., 2391/2013, 43/2009). Ενόψει δε της προπαρατεθείσας διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία αποτελεί υποχρέωση του Κράτους η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας, το οποίο, αποτελεί, άλλωστε, κατά τα προεκτεθέντα, και τον σκοπό για τον οποίο θεσπίσθηκε η διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος o νομοθέτης να εισάγει ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ όχι μόνον των μελών των πολύτεκνων οικογενειών αλλά και υπέρ των τρίτεκνων και των τέκνων τους (ΣτΕ 902/2016, πρβλ. ΠΕ 263/2007), εφόσον τούτο δεν οδηγεί, πάντως, στον περιορισμό ή την υποβάθμιση της παρεχόμενης στους πολύτεκνους ειδικής φροντίδας, άνευ αποχρώντος λόγου.

           

Ο εκκαλών άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων αυτών, με την οποία υποστήριξε ότι η ρύθμιση του εδ. β΄ παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, με την οποία περιεκόπη ποσοστό θέσεων σε βάρος των κατά το εδ. α΄ της ίδιας διατάξεως εισακτέων, δηλ. σε βάρος της κατηγορίας, μεταξύ άλλων, των πολυτέκνων, προσκρούει στο άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος και ότι, για το λόγο αυτό, το ποσοστό 35% που ορίζει η διάταξη αυτή πρέπει κατ’ αρχάς να κατανέμεται στο σύνολό του στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων, ότι μόνον στην περίπτωση που οι υποψήφιοι των κατηγοριών του εδ. β΄ υπερέχουν σε βαθμολογία των υποψηφίων του εδ. α΄ πρέπει να κατανέμεται σ’ αυτούς ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, όπως προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη και, τέλος, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι του εδ. β΄ τότε οι θέσεις θα πρέπει να καταλαμβάνονται από υποψήφιους του εδ. α΄ και όχι από υποψήφιους της γενικής σειράς. Περαιτέρω, ο εκκαλών προέβαλε ότι, πάντως, οι οικογένειες με τρία τέκνα δεν εμπίπτουν στην προστασία του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, ότι, επομένως, η ρύθμιση του εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, κατά το μέρος που επιφυλάσσει την αυτή μεταχείριση τόσο στα τέκνα των πολύτεκνων όσο και στα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών, περιορίζει την υφιστάμενη υπέρ των πολύτεκνων προστασία, καθώς, κατά τα κοινώς γνωστά, οι τρίτεκνες οικογένειες είναι πολύ περισσότερες από τις πολύτεκνες, και ότι, ως εκ τούτου, και η ρύθμιση αυτή είναι αντίθετη προς το ανωτέρω άρθρο του Συντάγματος.

 

Κατά τις κρίσεις του δικαστηρίου « η ένταξη των τέκνων των τρίτεκνων οικογενειών στην ίδια ειδική κατηγορία με τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών, ανεξαρτήτως του αν οι τελευταίοι δικαιούνται πάντως οποιασδήποτε ευνοϊκής μεταχειρίσεως για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (βλ. σχετ. ΣτΕ 986-7/2014 Ολομ.), δεν αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, αφού η συγκεκριμένη αντιμετώπιση των τρίτεκνων οικογενειών δεν έγινε άνευ αποχρώντος λόγου, αλλά τελεί σε συνάφεια με το σκοπό της διατάξεως αυτής, ο οποίος αποβλέπει, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας. Ο σκοπός δε αυτός επιτυγχάνεται με το κίνητρο που δίδεται για την απόκτηση τρίτου τέκνου και συνεπώς δεν αποτελεί υποβάθμιση, χωρίς λόγο, της παρεχόμενης στις πολύτεκνες οικογένειες προστασίας (ΣτΕ 902/2016)».

 

 

Tags: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.