Τροποποιήσεις ΚΔΔ και πδ 18/1989 στο νέο νομοσχέδιο

Πηγές: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc...

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc...

και συνολικά για το νομοσχέδιο

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedi...

 

 

Άρθρο 25

Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

3.Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 70 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής, όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε τυπικό λόγο και σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτή της απόρριψής της ως εκπρόθεσμης, καθώς και όταν ο προσφεύγων κλήθηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 28 παρ. 3,139Α και 277 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα.»

4.Στην παρ. 4 του άρθρου 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται περίπτ. στ' ως εξής:

«στ) αν η προσβαλλόμενη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με απόφαση άλλου δικαστηρίου που επιλύει υπόθεση φορολογικού αντικειμένου εκ κληρονομιάς η οποία στηρίζεται στην ίδια νομική και πραγματική βάση ακόμη και για διαφορετικό διάδικο.»

5.Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις, δύναται δε να ασκηθεί δεύτερη προσφυγή κατά την παρ. 1 ή έφεση κατά την παρ. 2 εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

6.Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 110 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ως προς τη διαδικασία των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, το οποίο προκάλεσε την έκδοση της απόφασης.

 

3.Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης δεν υπόκειται σε προθεσμία και κινείται με πράξη του προέδρου του συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή του εισηγητή δικαστή, με την οποία προσδιορίζονται τα λάθη και εισάγεται σε συμβούλιο, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.»

4.Στην παρ. 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Μαζί με τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα κατατίθεται και αντίγραφο της προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί.»

5.Η παρ. 1 του άρθρου 139Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο πρόεδρος του πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου καλεί, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική πληρεξουσιότητα, σε κάθε περίπτωση, είτε αυτοί έχουν παρασταθεί αυτοπροσώπως ή με δήλωση είτε δεν έχουν παρασταθεί, ή τον διάδικο, στην περίπτωση που ο τελευταίος παρίσταται αυτοπροσώπως, να τις συμπληρώσουν ή να τις καλύψουν, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. Τα στοιχεία που προσκομίζονται για την κάλυψη των τυπικών παραλείψεων επιτρέπεται να είναι και μεταγενέστερα της συζήτησης.»

Στην παρ. 2 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ως προς την απόφαση αυτή μπορούν να τύχουν ανάλογης εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 189 και της παρ. 3 του άρθρου 193.»

3.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, αρμόδιο είναι και το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.»

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων της παρ. 3 καταβάλλεται από τον υπόχρεο το 1/3 του κατά την προηγούμενη παράγραφο παράβολου, έως δε την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης τα υπόλοιπα 2/3 αυτού, εφαρμοζομένης της διάταξης του άρθρου 139Α.»

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 9 εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς δίκες. Σε περίπτωση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων που έχουν απορριφθεί, αυτά μπορεί να ασκηθούν εκ νέου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 94 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 26

Τροποποιήσεις του π.δ. 18/1989

3.Στο άρθρο 33 του π.δ. 18/1989 (Α' 8) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι δεν θα εμφανισθούν στο ακροατήριο, αλλά θα παραστούν με κοινή δήλωση που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους μόνο πληρεξούσιους. Η δήλωση κατατίθεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο, στον αρμόδιο γραμματέα, το αργότερο έως την παραμονή της δικασίμου.»

4.Στο άρθρο 53 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Επιτρέπεται πάντοτε η άσκηση αίτησης αναιρέσεως ανεξαρτήτως ποσού, ακόμη και εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3, όταν η προσβαλλόμενη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τελεσίδικη απόφαση άλλου δικαστηρίου που επιλύει υπόθεση του ιδίου φορολογικού αντικειμένου εκ κληρονομιάς, η οποία στηρίζεται στην ίδια νομική και πραγματική βάση, ακόμη και για διαφορετικό διάδικο.»

Η αίτηση αναιρέσεως της παρ. 2 μπορεί να κατατεθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Αιτιολογική έκθεση:

Άρθρο 25

Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

1.Η προτεινόμενη ρύθμιση διασαφηνίζει πλήρως την εφαρμογή του άρθρου 70, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4274/2014, καθώς καθίσταται εφαρμοστέα σε όλες γενικά τις κατηγορίες υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών διαφορών, ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που ανέκυφαν στη νομολογία ειδικά ως προς τη συμπλήρωση του παράβολου στις φορολογικές διαφορές.

2.Με την παράγραφο 2 διευρύνονται οι λόγοι έφεσης που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση κατά την οποία, ενώ περισσότερα φυσικά πρόσωπα τυγχάνουν συγκληρονόμοι της ίδιας κληρονομιάς, κατά ίδια ή διαφορετικά ποσοστά συγκυριότητας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, εκδίδονται δύο ή περισσότερες αποφάσεις, οι οποίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Η υιοθέτηση της ρύθμισης κρίνεται αναγκαία για

λόγους ίσης μεταχείρισης των διαδίκων, επί της συγκεκριμένης και μόνον κατηγορίας υποθέσεων λόγω της ιδιαιτερότητας που εμφανίζει, αλλά και προκειμένου να διασφαλίζεται η ενότητα της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων.

3.Η τρίτη παράγραφος του άρθρου είναι μεταβατική, αφενός ρυθμίζοντας την τύχη των εκκρεμών υποθέσεων αφετέρου δίδοντας προθεσμία από τη δημοσίευση του νόμου για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής και του ενδίκου μέσου της έφεσης, για λόγους ίσης μεταχείρισης.

4.Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, μετά την κατάργηση της θεώρησης και της καθαρογραφής και την ηλεκτρονική δημοσίευση των αποφάσεων από τον ίδιο τον δικαστή, ώστε να γίνει ευέλικτη, ταχεία και αποτελεσματική η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης των αποφάσεων μέσω της εν Συμβουλίω διαδικασίας και όχι μέσω της τακτικής έδρας, όταν υπάρχουν προφανή λάθη στην απόφαση.

5.Προβλέπεται με την παράγραφο αυτή η υποχρέωση κατάθεσης, μαζί το ένδικο βοήθημα ή μέσο, αντίγραφο της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης, ούτως ώστε ο εισηγητής δικαστής να επιλαμβάνεται άμεσα των νέων υποθέσεων που εισάγονται στο δικαστήριο.

6.Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 139Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ενημέρωση των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, ανεξάρτητα αν οι τελευταίοι παρίστανται ή όχι, αρκεί να έχουν λάβει την απαιτούμενη πληρεξουσιότητα, να συμπληρώσουν τυπικές παραλείψεις. Η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία είναι σύμφωνη με την αρχή της ασφάλειας δικαίου και της πλήρους και αποτελεσματικής παροχής έννομης προστασίας, έχει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες υποθέσεων και για όλες τις τυπικές παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένου του παράβολου των φορολογικών υποθέσεων.

7.Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης της δίκης με απόφαση που λαμβάνεται στην έδρα, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 142 από το άρθρο 25 του ν. 4446/2016.

8.Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποφεύγεται η συγκέντρωση ανακοπών κατά πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και αφορούν κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Αθηνών, ενώ διευκολύνονται οι διοικούμενοι στην άσκηση ανακοπής, επιλέγοντας, εφόσον το επιθυμούν, το Διοικητικό Πρωτοδικείο του τόπου της διαμονής τους.

3.Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι το παράβολο είναι δυνατό να συμπληρωθεί, κατ' εφαρμογή του άρθρου 139Α.

4.Με την παρ. 10 εισάγεται αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, για λόγους ισότητας και ισονομίας των διοικουμένων στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης.

Άρθρο 26

Τροποποιήσεις του π.δ. 18/1989

1. Η προτεινόμενη διάταξη εξυπηρετεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, τους οποίους απαλλάσσει από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στο ακροατήριο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παραστούν δια δηλώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας τόσο στις ακυρωτικές υποθέσεις όσο και στις υποθέσεις ουσίας. Με τον τρόπο αυτό, ευθυγραμμίζεται η δικονομία που αφορά τις ακυρωτικές υποθέσεις (ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων) με εκείνη που εφαρμόζεται στις διαφορές ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και η δικονομία των διαφορών ουσίας σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαστήρια, χωρίς να προκαλείται βλάβη στα δικονομικά συμφέροντα του διαδίκου.

2. Με την παράγραφο 2, κατ' αντιστοιχία με ό,τι προβλέπεται στην παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου για την έφεση, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η άσκηση αίτησης αναιρέσεως για την περίπτωση κατά την οποία, ενώ περισσότερα φυσικά πρόσωπα τυγχάνουν συγκληρονόμοι της ίδιας κληρονομιάς, κατά ίδια ή διαφορετικά ποσοστά συγκυριότητας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, εκδίδονται δύο ή περισσότερες αποφάσεις, οι οποίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Η υιοθέτηση της ρύθμισης κρίνεται αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης των διαδίκων, επί της συγκεκριμένης και μόνον κατηγορίας υποθέσεων λόγω της ιδιαιτερότητας που εμφανίζει, αλλά και προκειμένου να διασφαλίζεται η ενότητα της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων.

3. Με τη μεταβατική ρύθμιση της παραγράφου 3 προβλέπεται προθεσμία από τη δημοσίευση του νόμου για την άσκηση αίτησης αναιρέσεως με την επίκληση του νέου λόγου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, για λόγους ίσης μεταχείρισης των διαδίκων.

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.