ΣτΕ 1628/2017 Β επταμ. (Ολυμπιακά Συγκροτήματα - Ειδικός φόρος άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3342/2005)

Αριθμός 1628/2017

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Μαΐου 2017, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ε. Νίκα, Σ. Βιτάλη, Κ. Νικολάου, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 16 Δεκεμβρίου 2015 αίτηση:

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία..... , η οποία παρέστη με την δικηγόρο Μαρία Ρηγάκη (Α.Μ. 24166), που την διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά του Δήμου ......,  ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ' αριθμ. 4431/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια της αναιρε-σείουσας εταιρείας, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλό-μενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο του αναιρεσιβλήτου Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Eπειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, η οποία εισάγεται στην επταμελή σύνθεση του Β΄ Τμήματος λόγω σπουδαιότητος, με την από 1.3.2016 πράξη της Προέδρου του, κατεβλήθη παράβολο (υπ' αριθμ. 4163190-1, 4163222-4/2015 ειδικά έντυπα παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της υπ’ αριθμ. 4431/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά το μέρος που απέρριψε την προσφυγή της αναιρεσείουσας (όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με δικόγραφο προσθέτων λόγων) κατά της υπ’ αριθμ. .......αποφάσεως του Δημάρχου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος της αναιρεσείουσας και υπέρ του αναιρεσιβλήτου Δήμου φόρος σε ποσοστό 2% επί των εισπράξεων αυτής, για τα έτη 2006 έως και 2012, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3342/2005, συνολικού ποσού......, καθώς και πρόστιμο του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 λόγω μη υποβολής δηλώσεως αποδόσεως στο Δήμο του ως άνω φόρου, κατά τα έτη αυτά, συνολικού ποσού.......

3. Eπειδή, με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213) αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8) ως εξής: «3. Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. 4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ …».

4. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση αναιρέσεως, η οποία ασκήθηκε στις 18.12.2015 και, ως εκ τούτου, διέπεται από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ν. 3900/2010, άγεται ενώπιον του Δικαστηρίου διαφορά, το αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει, κατά τα προεκτεθέντα, το προβλεπόμενο στο άρθρο 12 παρ. 1 του νόμου αυτού χρηματικό κατώφλι των 40.000 ευρώ. Περαιτέρω, με το εισαγωγικό δικόγραφο αμφισβητείται, μεταξύ άλλων, η ερμηνεία που δόθηκε με την προσβαλλομένη απόφαση στο άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3342/2005 ως προς την έννοια του όρου “Ολυμπιακά συγκροτήματα” και προβάλλεται συναφώς ότι ως προς το νομικό αυτό ζήτημα δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος και, συνεπώς, η κρινομένη αίτηση, κατά το μέρος που θέτει το ως άνω ερμηνευτικό ζήτημα, ασκείται παραδεκτώς από της απόψεως της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παρ.1 του ν. 3900/2010, ασκουμένη δε και κατά τα λοιπά παραδεκτώς, είναι περαιτέρω εξεταστέα.

5. Επειδή,......
6. Επειδή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 δημοσιεύθηκε ο ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους ...» (ΦΕΚ Α΄ 131), με τον οποίο επιδιώχθηκε η ρύθμιση και επίλυση θεμάτων σχετικών με την αξιοποίηση «του συνόλου της Ολυμπιακής παρακαταθήκης, της διαφύλαξης της άϋλης κληρονομιάς και της αξιοποίησης της υλικής με κεντρικό στόχο το τρίπτυχο «ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, ποιότητα ζωής», κριθέντος ότι «Η στρατηγική των «μεικτών» χρήσεων για τα Ολυμπιακά συγκροτήματα είναι επιβεβλημένη για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας συντήρησης, για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδό τους, για να ενσωματωθούν στους γειτνιάζοντες αστικούς ιστούς και για να διατηρήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα τους» (βλ. οικεία αιτιολογική έκθεση). Στο κεφάλαιο Α΄ του νόμου υπό τον τίτλο «Αδειοδοτήσεις Ολυμπιακών εγκαταστάσεων» καθορίσθηκε το πλαίσιο και η διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και ρυθμίσθηκαν θέματα σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων, καθώς και την επιβολή ειδικού φόρου υπέρ των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Στο Κεφάλαιο Β΄, τιτλοφο-ρούμενο «Χρήσεις Ολυμπιακών εγκαταστάσεων» απαριθμούνται εν πρώτοις οι εγκαταστάσεις ή ενότητες εγκαταστάσεων που νοούνται ως «Ολυμπιακά συγκροτήματα» για την εφαρμογή του νόμου αυτού και, ακολούθως, επανακαθορίζονται για κάθε Ολυμπιακό Συγκρότημα οι “μεταολυμπιακές” χρήσεις αυτού σε συνέχεια του σχεδιασμού που εχώρησε με το ν. 2730/1999. Ειδικότερα, στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Α΄, όπως το εδ. α΄ της παρ. 1 αυτού ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 32 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α΄ 175), ορίζετο ότι «1. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η εγκατάσταση, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων που λειτουργούν στα Ολυμπιακά συγκροτήματα. Τα Ολυμπιακά συγκροτήματα, όπως περιγρά-φονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε άλλου δημοτικού φόρου ή τέλους, εκτός όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) ... 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο-μίας και Οικονομικών και Πολιτισμού δύναται να ρυθμίζεται ειδικά ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του φόρου της παρ. 1 στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού». Εξ άλλου, στο άρθρο 9 παρ.1 του Κεφαλαίου Β΄ του νόμου ορίζεται ότι «Κατά την έννοια του άρθρου αυτού, “Ολυμπιακά συγκροτή-ματα” είναι οι ακόλουθες εγκαταστάσεις ή ενότητες εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπως αυτές χωροθετούνται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, που έχουν συνταχθεί και θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε./Α.Ο.Ε.Ε. και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α. ...β. … ιζ. Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου (συνημμένο το από 7 Μαρτίου 2005, τοπογραφικό διάγραμμα 17) ιη. ...», περαιτέρω δε στο άρθρο 26, που φέρει τον τίτλο «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», ορίζονται τα ακόλουθα: «Στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου, όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 17 της παρ. 1 του άρθρου 9, επιτρέπονται, πλην των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: α. Ζώνη 1: Φυλάκιο ελέγχου με wc, εκδοτήρια εισιτηρίων, γήπεδο γκολφ. β. Ζώνη 2: Ιππικό κέντρο με υπαίθριες αρένες, γήπεδα, στάβλοι, αποθήκες, κτηνιατρική κλινική, κλειστή αρένα, γραφεία διοίκησης, ιππικό μουσείο, σχολές ιππασίας και αναβατών, καταστήματα πωλήσεως ειδών που σχετίζονται με τη λειτουργία του ιππικού κέντρου, εκθέσεις, χώροι εστιάσεως, δημοπρασίες, ξενοδοχείο, ελικοδρόμιο, γήπεδο γκολφ, χώροι στάθμευσης. γ. Ζώνη 3: Πάρκο με δυνατότητα διεξαγωγής σε αυτό του αγωνίσματος του τριάθλου, ψυχαγωγική ιππασία, γήπεδο γκολφ. Η ανέγερση μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων επιτρέ-πεται μόνον εντός του χώρου που σημειώνεται με κόκκινο περίγραμμα στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα 17». Με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α΄ 210) προστέθηκε στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3342/2005 εδάφιο β΄, σύμφωνα με το οποίο «Για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ως Ολυμπιακό Συγκρότημα θεωρείται και ο νέος Ιππόδρομος Αθηνών στο Μαρκόπουλο». Τέλος, με το άρθρο 35 του ως άνω νόμου, η αποκλειστική αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση των, υπό στοιχεία δ΄ έως ιη΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου, Ολυμπιακών συγκροτημάτων ανατίθεται στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.». 

7. Επειδή, όπως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις, ως “Ολυμπιακά Συγκροτήματα” για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3342/2005 νοούνται οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή οι ενότητες ολυμπιακών εγκαταστάσεων, οι οποίες απαριθμούνται στα εδάφια α΄ έως ιη΄ του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου και των οποίων οι χρήσεις επανακαθορίζονται - ειδικώς για καθεμία από αυτές τις εγκαταστάσεις- στα άρθρα 11 έως 26 του νόμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου (εδάφιο ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και άρθρο 26), δεν περιλαμβάνεται, όμως, ο νέος Ιππόδρομος, ο οποίος, κατά την ρητή πρόβλεψη του ιδίου νόμου (άρθρο 8 παρ. 1 εδάφιο β΄), θεωρείται ως Ολυμπιακό Συγκρότημα μόνον για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που προβλέπονται στο ν. 3342/2005 και, συνεπώς, όχι για την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού.

8. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση, με την υπ’ αριθμ...... απόφαση του Δημάρχου....., επιβλήθηκε εις βάρος της αναιρεσείουσας ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/2005 ειδικός φόρος σε ποσοστό 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της, οικονομικών ετών 2006 έως και 2012, καθώς και πρόστιμο του άρθρου 19 του ν. 1080/1980, λόγω μη υποβολής δηλώσεως αποδόσεως στον Δήμο του ως άνω ειδικού φόρου. Ειδικότερα, βάσει των ληφθέντων από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών στοιχείων για τις εισπράξεις της αναιρεσείουσας για τα ως άνω οικονομικά έτη, ήτοι επί ακαθαρίστων εσόδων......, επιβλήθηκε εις βάρος της αναιρεσείουσας ο επίδικος ειδικός φόρος, ύψους...... καθώς και πρόστιμο, συνολικού ύψους ....... ευρώ. Η αναιρεσείουσα προσέφυγε ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι η έκταση ιδιοκτησίας της, δηλαδή ο Ιππόδρομος στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν αποτελεί Ολυμπιακό συγκρότημα για την επιβολή του επιδίκου φόρου. Το διοικητικό εφετείο έκρινε κατ' αρχάς ότι η αναιρεσείουσα είχε ασκήσει την προσφυγή νομίμως χωρίς την καταβολή παραβόλου και εμπροθέσμως και απέρριψε τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς του καθ' ου Δήμου. Στη συνέχεια το διοικητικό εφετείο, αφού έκρινε ότι παραδεκτώς προσβάλλεται μόνον η υπ' αριθ. ..... απόφαση του Δημάρχου..... και ότι οι άλλες δύο προσβαλλόμενες πράξεις (υπ' αριθ. ......) δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, απέρριψε τον ανωτέρω λόγο, με την αιτιολογία ότι, ανεξαρτήτως του ότι ερχόταν σε αντίθεση με τον βασικό ισχυρισμό της προσφυγής της αναιρεσείουσας, ότι “ο .... ως κύριος, νομέας και κάτοχος του ακινήτου του Νέου Ιππόδρομου Αθηνών, ο οποίος βρίσκεται στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου ... απαλλάσσεται από την καταβολή κάθε δημοτικού φόρου ή τέλους ...”, ήταν και αβάσιμος, δεδομένου ότι στο άρθρο 9 του ν. 3342/2005 ρητά ορίζεται ότι στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου περιλαμβάνεται το σύνολο των εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπως αυτές χωροθετούνται στο συνημμένο από 7 Μαρτίου 2015, τοπογραφικό διάγραμμα 17, στο εν λόγω δε τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνεται όλη η ανωτέρω έκταση. Η κρίση, όμως, αυτή του δικάσαντος δικαστηρίου δεν είναι νόμιμη, διότι το άρθρο 9 του ν. 3342/2005 ουδόλως ορίζει ποιες εγκαταστάσεις περιλαμβάνει το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και μάλιστα δια παραπομπής στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, αλλά, όπως εξετέθη ανωτέρω, ορίζει ποιές από τις εγκαταστάσεις ή ενότητες ολυμπιακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 νοούνται ως “Ολυμπιακά Συγκροτήματα” για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3342/2005, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται ο νέος Ιππόδρομος, του οποίου κύριος, κάτοχος και νομέας κατά τον κρίσιμο χρόνο εφέρετο η αναιρεσείουσα, δίχως τούτο ν’ αμφισβητείται, ενώ η διαχείριση και εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, που περιλαμβάνεται, κατά τα προεκτεθέντα στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα του ν. 3342/2005, είχε ανατεθεί, κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, με το άρθρο 35 του ιδίου ως άνω νόμου 3342/2005 στην ανώνυμη εταιρία «Ολυμπιακά Ακίνητα». Για τον λόγο αυτό της εσφαλμένης ερμηνείας των διατάξεων των άρθρων 7, 9 και 26 του ν. 3342/2005 και του -συνεπεία αυτής- χαρακτηρισμού του Νέου Ιπποδρόμου ως Ολυμπιακού Συγκροτήματος για την επιβολή του επιδίκου ειδικού φόρου, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινομένη αίτηση, η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, κατά το μέρος που δέχθηκε ότι η αναιρεσείουσα υπόκειται στον ανωτέρω φόρο, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα του παραδεκτού και του βασίμου των λοιπών λόγων αναιρέσεως. Περαιτέρω, δοθέντος ότι η υπόθεση δεν χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, το Δικαστήριο την κρατεί σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.2 του π.δ. 18/1989, δικάζει την προσφυγή της αναιρεσείουσας, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το από 18.5.2015 δικόγραφο προσθέτων λόγων, δέχεται αυτήν για τον ίδιο ως άνω λόγο, βασίμως προβαλλόμενο, και ακυρώνει την υπ’ αριθμ. ....... απόφαση του Δημάρχου ........, μόνη παραδεκτώς προσβληθείσα με την προσφυγή καταλογιστική πράξη, αφού οι επίσης προσβληθείσες με την προσφυγή υπ’ αριθμ. ....... πράξεις του ιδίου Δημάρχου στερούνται εκτελεστότητας ως επιβεβαιωτικές της προαναφερθείσης και ήδη ακυρουμένης αποφάσεώς του. 

9. Επειδή, τέλος, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, απαλλάσσει τον  αναιρεσίβλητο  Δήμο από την δικαστική δαπάνη για την ουσιαστική δίκη (άρθρ. 275 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Κ.Δ.Δ.).  Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α 

Δέχεται την αίτηση. 

Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 4431/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθό μέρος έκρινε ότι η αναιρεσείουσα υπόκειται στον προβλεπόμενο από το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 3342/2005 φόρο.

Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου

Επιβάλλει στον αναιρεσίβλητο Δήμο την δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας, που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Κρατεί την υπόθεση. 

Δικάζει και δέχεται την προσφυγή. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. ..... απόφαση του Δημάρχου .......

Απαλλάσσει τον αναιρεσίβλητο Δήμο από την δικαστική δαπάνη της ουσιαστικής δίκης, σύμφωνα με το σκεπτικό.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2017 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2017.

Η Πρόεδρος του Β´ ΤμήματοςΟ Γραμματέας του Β´ Τμήματος

 Ε. Σάρπ Ι. Μητροτάσιος

Η απόφαση εστάλη από το δικηγορικό γραφείο Απ. Παπακωνσταντίνου

Tags: 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.