Νομολογία

ΟλΣτΕ 1705/2017-ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ- Σχεδιάγραμμα

Συντομογραφίες

Προισχύσαν δίκαιο 2742/1999

-ΓΠΧΣΑΑ: Γενικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

-ΠΠΧΣΑΑ: Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

-ΕΠΧΣΑΑ: Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Σελίδες