Ανακοινώσεις

Ν.4497 /2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 171 ο Ν.4497 /2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Δείτε, μεταξύ άλλων, άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) κλπ.

Κανονισμός Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου

Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

ΦΕΚ B 3963/2017

Σελίδες